Baggrund
Phendeling betyder ”et sted til gavn for fred og harmoni”, og det er desuden navnet på Lakha Lama’s kloster i Batang i Tibet.Centerets primære funktion er at være et sted, hvor forskellige buddhistiske grupper kan holde deres aktiviteter, og hvor der kan afholdes buddhistiske kulturelle arrangementer.
Denne ikke-sekteriske holdning afspejler sig i tempelrummets udsmykning, der er neutral i forhold til de forskellige tibetansk-buddhistiske skoler. Centeret drives af en forening, hvis bestyrelse følger forskellige buddhistiske traditioner, og som desuden har tilknytning til Lakha Lama, der er centerets spirituelle leder.
Phendeling er statsgodkendt som buddhistisk menighed, og der kan foretages vielse med borgerlig gyldighed

Phendelings Vision
Phendeling er et tibetansk buddhistisk center, hvis formål er aktivt at understøtte spirituel udvikling på vejen til oplysning og dermed bidrage til at skabe fred og harmoni for den enkelte og i verden. Phendeling ønsker at formidle Buddhas lære og praksis gennem fordybelse og handling til gavn for alle levende væsener. Phendelings aktiviteter skal stå for åbenhed og rummelighed og medmenneskeligt engagement gennem alle livets faser. Se vedtægter

Phendelings spirituelle leder
Lakha Lama er født i Tibet og blev fem år senere tronsat som den reinkarnerede lama af Batang, en anerkendt åndelig leder for over 100.000 mennesker i det østlige Tibet. Lakha Lama kom til Danmark i 1976 og har siden været bosiddende her, hvor han rådgiver mange mennesker gennem kurser, foredrag og personlige samtaler. Lakha Lama er dybt engageret i sociale og kulturelle projekter. Han er blandt andet stifter af og formand for velgørenhedsorganisationen Tibet Charity og har fem gange taget initiativ til at arrangere H.H. Dalai Lama’s besøg i Danmark i 1996, 2000 og 2003, 2007, 2015

Økonomi
Phendeling drives ved hjælp af medlemskontingenter. En del af de faste udgifter
dækkes ved brugerbetaling og lejeindtægter. Foreningen skal ikke tjene på centeret, men blot
have økonomien til at balancere.

Du kan støtte Phendeling ved at blive medlem – klik her

Vi har bankkonto i Danske Bank reg. nr. 9570, konto nr. 60028133

Gaver til Phendeling – herunder støttemedlemskab – er fradragsberettigede efter ligningslovens § 8A og §12.

§ 1. Foreningens navn:
Phendeling – Center for Tibetansk Buddhisme

§ 2. Foreningens hjemsted:
Phendeling – Center for Tibetansk Buddhisme
Nørregade 7 B, 2.sal t.h.
1165 Kbh. K

§ 3. Spirituel leder:
Stk.1. Foreningens spirituelle leder er T. D. Lakha Lama, så længe han selv måtte ønske det.

Stk.2. Lakha Lama er rådgivende og vejledende i forhold til foreningens bestyrelse.

§ 4. Formål:
At etablere og forestå drift af Phendeling – Center for Tibetansk Buddhisme. Centeret etableres som et møde-, studie- og praksissted omhandlende tibetansk buddhisme og med mulighed for at rumme og fremme de enkelte tibetansk-buddhistiske gruppers aktiviteter.

§ 5. Medlemskabsbestemmelser:
Som almindeligt medlem eller støttemedlem kan optages enhver person, der kan tilslutte sig foreningens formål. Medlemmer af Phendeling modtager automatisk det månedlige nyhedsbrev, som udsendes via mailliste samt det halvårlige program, som udsendes som almindelig brevpost.

Stk.1.a Fra 1.1.2024 udgør almindeligt medlemskontingent 450 kr. årligt.

Stk.1.b Almindeligt medlemskab tegnes for kalenderåret dog således, at der ved nyt medlemskab oprettet indenfor sidste kvartal ikke opkræves kontingent for det efterfølgende år.
Ophør af medlemskab skal ske ved henvendelse til foreningens bestyrelse.
Årskontingent indbetales senest i marts måned.

Stk.2.a Støttemedlemmer betaler 1900 kr. om året.

Stk.2.b Ved oprettelse af støttemedlemskab indgås skriftlig aftale om støttemedlemskabet. Aftalen kan af støttemedlemmet opsiges med tre måneders varsel og løber indtil opsigelse, der skal ske skriftligt til foreningens bestyrelse.

§ 6. Generalforsamling:
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.
Senest 21 dage før generalforsamlingen indkaldes samtlige registrerede medlemmer via e-brev og på foreningens hjemmeside.

På den ordinære generalforsamling forhandles følgende:
valg af dirigent og referent
årsberetning
regnskab
valg af bestyrelse
valg af revisor
indkomne forslag
eventuelt

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 21 dage efter, at mindst 50% af de fremmødte medlemmer i et anbefalet brev til bestyrelsen har anmodet herom med opstilling af dagsorden. Herudover kan bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling med samme frist og med angivelse af dagsorden, når denfinder det fornødent.

Forslag om ændring af vedtægterne eller om foreningens opløsning kan vedtages på en generalforsamling.
Beslutninger vedrørende ændringer af vedtægter træffes ved simpelt flertal, mens beslutning om foreningens opløsning træffes af mindst 2/3 flertal blandt de på generalforsamlingen fremmødte, stemmeberettigede medlemmer.

Stemmeberettigede er ethvert fremmødt medlem, der har betalt kontingent eller forfaldent støttemedlemsbidrag senest 30 dage før datoen for generalforsamling.

§ 7. Bestyrelse:
Foreningen ledes af en bestyrelse valgt på generalforsamlingen, bestående af 5-7 personer samt evt. suppleanter valgt for 2 år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer sig selv på første møde efter generalforsamlingen. Halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert år, dog er formand og kasserer ikke på valg samtidig.

Bestyrelsens opgave er at lægge de overordnede retningslinjer for foreningens virke og at medvirke til, at derarrangeres aktiviteter i henhold til foreningens formål.

Bestyrelsen holder møde så ofte som formanden eller 3 bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Den er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer og formanden er tilstede og enige i mødets afholdelse. Beslutningertræffes ved simpelt flertal, ved stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt. Bestyrelsen varetager foreningens tarv udadtil og indadtil.

§ 8. Økonomi og regnskab:
Foreningens udgifter dækkes af indtægter fra medlemskontingenter, gaver, entréindtægter og donationer ved foreningens arrangementer samt af udlejning af lokalerne til grupper og enkeltpersoner, der godkendes af bestyrelsen.
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Før regnskabet forelægges til godkendelse, skal en revisor have godkendt det. Revisor kan erstattes af to medlemmer, såfremt foreningens økonomi ikke tillader en revisor.

§ 9. Tegning og hæftelse:
Foreningen tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter.

§ 10. Opløsning:
Ved foreningens opløsning tilfalder eventuelt oparbejdet overskud Tibet Charity.

Som vedtaget på foreningens generalforsamling 2023
Karolina Gyaljen
Tenzin Drolkar
Maria Vishof
Nina Wegener
Julie Relsted
Hans Jørgen Hansson